Политика по информационна сигурност

Ръководството на СПИДИ АД / СПИДИ ТЕХЛАБ ЕООД, в лицето на своя Ръководител, официално обявява Политика по информационна сигурност, за да бъде огласена, разбрана, прилагана и поддържана от персонала на дружеството.

Политиката е в подкрепа на целите, контекста и стратегическата насоченост на нашата организация, и е ориентирана към удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите, гарантиране на ефективна защита на цялата информация в процеса на работа на дружеството, и гарантиране изпълнение на изискванията за услугите, които предлагаме, чрез осигуряване на поверителност, цялостност, достъпност, и съответствие със законовите и приложимите изисквания.

В съответствие с така обявената политика, целите по сигурност на информацията са:

  • Ангажираност за изпълняване на приложимите изисквания за сигурността на информацията.
  • Анализиране и оценяване на данни и информация за вземане на аргументирани решения.
  • Гарантиране на максимална сигурност на информацията, създавана и обработвана в процеса на работа на компанията.
  • Гарантиране на нужното ниво на непрекъснатост на бизнес процесите с цел осигуряване на ефективна защита на сигурността на информацията.
  • Управление и намаляване на рисковете за поддържаните информационни активи, в съответствие с одобрена методика.
  • Поддържане степен на готовност на техническите средства и на служителите, осигуряваща непрекъсваемост на бизнеса.
  • Минимизиране на риска от инциденти.
  • Осигуряване на ресурси за постигане на целите по управление.

За реализиране на политиката и целите по сигурност на информацията, като Ръководител на дружеството,

 

ДЕКЛАРИРАМ:

Личната си ангажираност за осигуряване на необходимите финансови и човешки ресурси за удовлетворяване на приложимите изисквания, и прилагане, поддържане, и непрекъснато подобряване на Системата за Управление на Информационната Сигурност, съгласно изискванията на международния стандарт ISO/IEC 27001:2022.


Валери Мектупчиян
Изпълнителен директор

 

Утвърдена на: 01.08.2023

Последна актуализация 01.08.2023