Препоръки и рекламации

За препоръки, моля изпратете e-mail на адрес: [email protected].

Всеки подател или получател на пратка има право да подаде рекламация до "Спиди" АД в следните случаи: 

- загубена, ограбена или повредена пратка;
- неоснователно върната пратка;
- неспазване на сроковете за доставяне на пратка, изплащане на сума по наложен платеж или пощенски паричен превод;
- неизплатени или неправилно изплатени суми по пощенски паричен превод или наложен платеж;

За да бъде разгледана, рекламацията следва да бъде подадена писмено, в 6-месечен срок от изпращане на пратката. Рекламацията може да бъде подадена във всеки офис на оператора, по адрес на управление на "Спиди" АД (София 1138, р-н Младост, ул. "Абагар" № 22, София Сити Лоджистик Парк, Административна сграда, ет. 5) или на email: [email protected].

Рекламацията се подава в свободен текст или чрез попълване на формуляр, който е публикуван на страницата на оператора. Рекламацията трябва да съдържа: три имена и адрес за кореспонденция на рекламанта, номер на товарителница, за какво се подава рекламацията, претенция за обезщетение /според конкретния случай/. Ако рекламантът претендира обезщетение за загубена, ограбена или повредена пратка, рекламацията се разглежда съобразно представени заедно с рекламацията документи, обосноваващи твърдяното съдържание на пратката и вреда – фактури, касови бележки, др.

"Спиди" АД проучва рекламацията в срок един месец - за вътрешни пощенски пратки и за пощенски парични преводи, и три месеца - за международни пощенски пратки, като уведомява писмено рекламанта за резултата. При уважаване на рекламацията, обезщетението се изплаща на оправомощеното лице до 15 работни дни от датата на уведомлението.