Вписани промени по партидата на "Спиди" АД в Търговския регистър на 23.02.2015г.

2015-02-23

На 23.02.2015 г. по партидата на"Спиди" АД в Търговския регистър бяха вписани следните промени:

1. Промени в Устава на дружеството
2. Нови членове в съвета на директорите

Вписване
Устав Февруари 2015