Уведомление за паричен дивидент

2015-06-02

УСЛОВИЕ И РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ ЗА 2014 Г.

На основание чл. 115в, ал. 2 ЗППЦК, уведомяваме че на 02 Юни 2015 г. Спиди АД проведе редовно годишно общо събрание на акционерите, на което бе взето решение за разпределяне на паричен дивидент в размер на 5 602 715 лв. Размерът на дивидента за една акция е 1,05 лв. Нетна сума на дивидента за физическите лица (след удържане на данък при източника в размер на 5% от брутната сума) е 0,9975 лв. за една акция.

Брутният дивидент на една акция е в размер на 1,05 лв. Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери 14 дни след датата на ОСА. Началната дата за изплащане на дивидента е на или около 24.06.2015 г. Дивидентът ще бъде изплатен еднократно.

Изплащането на дивидента ще се извърши чрез Централен депозитар АД по реда и при условията, предвидени в ЗППЦК, Правилника на Централния депозитар АД и другите приложими разпоредби на българското законодателство. Акционерите, съхраняващи акциите си по подсметки към инвестиционни посредници ще получават дължимия дивидент чрез съответния инвестиционен посредник. Акционерите, съхраняващи акциите си по лични сметки в Централен депозитар АД ще получават дивидента чрез „Уникредит Булбанк” АД, банката, обслужваща изплащането на дивидента.