Уведомление за дялово участие

2015-01-28

В "Спиди" АД е постъпило уведомление, от "Геопост" АД, че в резултат на сключени сделки за покупка на акции и вписано на 11.11.2014 г. увеличение на капитала в Търговския регистър. правото на глас на "Геопост" СА, Франция е достигнал до 25% от общият брой на гласовете в общото събрание на "Спиди" АД.