Уведомление за дивидент

2013-05-21

УСЛОВИЕ И РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ ЗА 2012 Г.

Спиди АД-София представи уведомление за паричен дивидент.

На 17 Май 2013 г. Спиди АД проведе редовно годишно общо събрание на акционерите, на което бе взето решение за разпределяне на паричен дивидент в размер на 4 416 956 лв. Размерът на дивидента за една акция е 2,98 лв. Нетна сума на дивидента за физическите лица (след удържане на данък при източника в размер на 5% от брутната сума) е 2,831 лв. за една акция.

Спиди АД-София представи уведомление за дивидент в акции.

На същото общо събрание беше взето решение за увеличение на капитала на основание чл. 197, ал. 1 от ТЗ в размер на 2 964 400 лв. Акционерите на Спиди АД ще получат по две новоиздадени акции за всяка една съществуваща.

На основание чл. 115в, ал. 2 ЗППЦК, Спиди АД уведомява, че на редовното годишно общо събрание на акционерите, проведено на 17.05.2013 г. е взето следното решение за разпределение на печалбата:

Паричен дивидент: Брутният дивидент на една акция е в размер на 2,98 лева. Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери 14 дни след датата на ОСА. Началната дата за изплащане на дивидента е 10.06.2013 г. Дивидентът ще бъде изплатен на части, като ще бъде изплатен напълно до 17.08.2013 г.

Изплащането на дивидента ще се извърши чрез Централен депозитар АД по реда и при условията, предвидени в ЗППЦК, Правилника на Централния депозитар АД и другите приложими разпоредби на българското законодателство. Акционерите, съхраняващи акциите си по подсметки към инвестиционни посредници ще получават дължимия дивидент чрез съответния инвестиционен посредник. Акционерите, съхраняващи акциите си по лични сметки в Централен депозитар АД ще получават дивидента чрез „Уникредит Булбанк” АД, банката, обслужваща изплащането на дивидента.

Дивидент в акции: При увеличението на капитала със собствени средства, всеки акционер ще получи по две новоиздадени акции за всяка една съществуваща. Право да получат нови акции имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери 14 дни след датата на ОСА. Новоиздадените акции, ще бъдат заверени по сметки на акционерите от Централен депозитар АД след вписването на увеличението на капитала в Търговскич регистър и регистрирането на новата емисия в Централен депозитар АД. Новоиздадените акции ще могат да се търгуват след вписването на емисията акции в регистъра, воден от Комисията за финансов надзор и регистрацията им за търговия на Българска фондова борса – София АД.