Registration of cpital increase

2014-11-12

С решение N 20141111175453 от 11.11.2014г. в Търговския регистър беше вписано увеличение на капитала на Спиди АД от 4 446 600 лева на 5 335 919 лева с издаването на 889 319 нови акции с номинална стойност на една акция от 1 лев.

Търговски регистър вписване

Устав ноември 2014