New Speedy Automat in Sofia, Vasil Stefanov St.

2023-12-04