Политика по качеството

Ръководството на СПИДИ АД, в лицето на Изпълнителния Директор декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, която е разгласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички нива в Организацията.

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО НА СПИДИ АД Е СВЪРЗАНА С ВИЗИЯТА НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА КУРИЕРСКИ И ЛОГИСТИЧНИ УСЛУГИ СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И БАЛАНСИРАНО УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ОСТАНАЛИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ.

За изпълнение на ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО, Ръководството на СПИДИ АД е определило следните основни направления:
- да удовлетворява изискванията и очакванията на своите Клиенти и да увеличава броя на постоянните Клиенти;
- да удовлетворява приложимите за дейността ни изисквания;
- да предоставя висококачествени услуги, които трайно да осигурят добро съотношение „качество – цена”;
- да отговаря на нуждите на Клиентите, посредством технически нововъведения;
- да поддържа взаимноизгодни отношения със своите Доставчици и Партньори;
- балансирано да удовлетворява всички заинтересовани страни – клиенти, персонал, акционери, партньори, общественост;
- да разширява пазарния дял в областта на куриерските и логистични услуги в страната и чужбина;
- да провежда системно обучение на персонала за повишаване на неговата квалификация и мотивация за съпричастност към извършваната работа;
- да развива и усъвършенства индивидуалните способности и умения на служителите;
- да развива лидерските качества на Ръководството;
- да използва ефективно наличните ресурси;
- да увеличава дела от печалбата, използван за реинвестиране;
- непрекъснато да подобрява и усъвършенства ефективността и ефикасността на внедрената и поддържана Система за управление на качеството.

За постигане на тези цели Ръководството на СПИДИ АД е разработило, внедрило и поддържа Система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на международния Стандарт ISO 9001:2015.

Ръководството на СПИДИ АД е създало условия за стриктно спазване изискванията на Системата за управление на качеството в Организацията и за активното съдействие на ръководния и изпълнителски състав в нейното развитие.

КАТО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА СПИДИ АД, ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО.

Валери Мектупчиян
Изпълнителен директор
15.12.2005
Последна актуализация: 16.03.2017