Агенцията по вписванията вписа промени в Устава и Съвета на директорите на Спиди АД

2020-10-12

На 12.10.2020 г. Агенцията по вписванията вписа следните промени по партидата на Спиди АД:
- Промени в устава на компанията - В чл.23, ал.3 думите «Правилата по ал.2, т.5» се променят на «Правилата по ал.2, т.4 и т.5»
- Като нов член на съвета на директорите на Спиди АД е вписан Хенрик Януш Жиш, като член на съвета на директорите беше освободен на Робертус Теодорус ван ден Хелдер.

Решенията са взети на общо събрание на акционерите на 30.09.2020 г.

Устав на акционерно дружество "СПИДИ" АД