Новини за инвеститори

Новини за инвеститори

May 23

Вписване на вливане

Mar 16

Уведомление за корпоративно действие

Apr 12

СПИДИ АД – лидер на пазара на куриерски услуги в България, обявява процедура за набиране на оферти за изграждане и наем на логистичен център в Пловдив

Jul 09

Промени в устава, състава на Съвета на директорите и адреса на управление

Jun 28

Резултати от отправено търгово предложение от Геопост СА

May 28

Постъпил окончателен текст на търгово предложение

May 25

Становище от съвета на директорите на Спиди АД относно постъпило коригирано търгово предложение

May 14

Постъпило коригирано търгово предложение от Геопост СА

Apr 01

Постъпило търгово предложение от Геопост СА

Mar 31

Промяна в дялово участие

Mar 24

СДЕЛКИ на заинтересовани лица

Mar 22

Влизане в сила на опционен договор

Mar 22

Промяна в дялово участие

Mar 18

Съобщение за резултатите от търговско предлагане на акциите на "СПИДИ" АД

Feb 17

Постъпил окончателен текст на търгово предложение

Jan 27

Становище от съвета на директорите на Спиди АД

Jan 20

Уведомление за постъпило търгово предложение от Геопост СА

Jan 20

Сключен опционен договор между Спиди Груп АД и Геопост СА

Oct 12

Агенцията по вписванията вписа промени в Устава и Съвета на директорите на Спиди АД

Jun 09

Удължаване на опцията предоставена от Спиди Груп АД на Геопост СА за придобиване на притежаваните от Спиди Груп АД 45% от акциите на Спиди АД до 31 януари 2021 г.

Mar 30

Годишният финансов отчет на Спиди АД за финансовата 2019 г. ще бъде публикуван до 03 април 2020 г.

Jan 03

Придобиване на софтуерната компания ОМГ Мобайл ООД

May 17

„Спиди“ АД е започнало преговори за придобиване на 100% от дяловете на „Рапидо Експрес енд Лоджистикс“ ООД

Oct 05

Комисия за защита на конкуренцията постанови решение

Oct 11

Агенцията по вписванията вписа придобиването от страна на Спиди АД на 100% от капитала на „Рапидо Експрес Енд Лоджистикс“ ЕООД

Jun 23

Уведомление за сключена сделка с акции на Спиди АД

Jul 05

Вписване увеличение на капитала

Nov 30

Залог на акции на Спиди АД

Feb 23

Вписани промени по партидата на "Спиди" АД в Търговския регистър на 23.02.2015г.

Sep 30

ГеоПост Франция стартира придобиването на миноритарния си дял в "Спиди" АД

Jul 21

С решение от 16 Юли 2014 г., КФН отказва да потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от „Спиди” АД

May 14

Уведомление за паричен дивидент

Nov 20

Спиди АД придобива ДПД-Румъния и Геопост България

Nov 21

Уведомление за дялово участие

Nov 28

Сключване на договор за инвестиционен кредит

Nov 12

Вписване на увеличение на капитала

Nov 12

Уведомление за промяна на дялово участие

Nov 03

Уведомление за резултатите от публичното предлагане

Sep 10

Съобщение за начало на публичното предлагане

Feb 28

Уведомление за промяна на дялово участие

Jan 03

Актуален устав

Jun 02

Уведомление за паричен дивидент

May 21

Уведомление за дивидент

Oct 15

Официално изявление от мениджмънта

Mar 20

Спиди придобива куриерска компания в Румъния и привлича стратегически инвеститор

Mar 31

Решение за увеличение на капитала