Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007-2013

Оперативна програма Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013

На 21.12.2013г. „СПИДИ” АД подписа договор за изпълнение на проект по мярка BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013г. 

Проектът е за „Въвеждане на иновативен процес за организация и управление на логистични услуги и доставка на технологична инфраструктура и терминали за осигуряване на достъп до платформата на служителите, партньорите и клиентите на “Спиди” АД”.
 
Срокът за реализация на проекта е 18 месеца, до средата на 2015г., като се предвижда закупуване и въвеждане в експлоатация на модерно оборудване и внедряване на иновативен процес за организация и управление на логистични услуги.

Стойността на инвестицията по проекта е на стойност 4 084 000 лв, като безвъзмездната помощ, която „Спиди” АД ще получи е 2 042 000 лв.

В резултат от реализацията на проекта фирма „Спиди” АД, като лидер на пазара за куриерски услуги в България, ще отговори на очакванията на своите клиенти за използване на иновативнии технологии в своята работа и ще затвърди и разшири пазарните си позиции.