Общи условия (пощенски парични преводи)


ОБЩИ УСЛОВИЯ
на договора с потребителите на пощенски парични преводи, предоставяни от "СПИДИ" АД съгласно индивидуална лицензия № 3-013-001/16.07.2020 г.
Одобрени с решение на КРС № 220/30.06.2022 на КРС

Раздел I
Общи положения
1. С настоящите Общи условия на договора с потребителите на услуга „Пощенски паричен превод“, наричани за краткост «Общи условия» или «ОУ», се уреждат условията и реда за предоставяне на тази услуга от «Спиди» АД («Оператор») и се определят правата, задълженията и отговорностите на страните по договора.
2. Пощенски паричен превод („ППП“) по смисъла на тези ОУ е услугата, при която в точка за достъп до мрежата на Оператора подателят подава парична сума в брой и нарежда по електронен път или писмено на хартиен носител пълната сума да бъде изплатена в брой на получателя.
3. Потребител на услугата («Потребител») може да бъде всяко физическо лице или юридическо лице.
4. Потребителите могат да се запознаят с настоящите Общи условия:
4.1 във всеки офис на Оператора, където са поставени на видно и достъпно място;
4.2 на сайта на Оператора в Интернет с адрес www.speedy.bg („Сайта на Оператора“), където са публикувани в електронен вариант.
5. Страните могат в индивидуален договор да договарят и други условия за предоставяне на услугата. За неуговорените в индивидуален договор условия се прилагат Общите условия на Оператора. При противоречие между условията на индивидуалния договор и ОУ на Оператора, се прилагат договорените условия в индивидуалния договор.
6. В отношенията помежду си страните могат да ползват електронен подпис /обикновен, усъвършенстван или квалифициран/ и се съгласяват да признават стойността му като на саморъчен. Електронен подпис, положен от Потребителя на устройство на Оператора, снабдено със софтуерно приложение, което трансформира подписа на Потребителя в цифровото графичното изображение и го интегрира в структурата на електронния документ без възможност за редактиране или модифициране, има стойността на собственоръчен подпис, поставен върху хартиен екземпляр на документа.
7. Документ, постъпил в уеб базирания модул за самообслужване на Оператора, с индивидуална парола и потребителско име на Потребител, е електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.
8. За неуговорените в тези ОУ условия, както и при тълкуването на съдържащите се в тях понятия, се прилага Законът за пощенските услуги (ЗПУ) и законодателството на Република България.

Раздел II
Обхват и характеристика на услугата. Условия за достъп.
9. ППП е пощенска услуга, при която в точка за достъп до мрежата на Оператора подателят подава парична сума в брой и нарежда пълната сума да бъде изплатена в брой на получателя без никаква удръжка. Услугата ППП се предоставя от Оператора на територията на Република България.
10. Договорът за извършване на услугата ППП се състои от тези Общи условия и от товарителница за ППП, съставено от или по указания на Потребителя. Товарителницата e документ с уникален номер, съставена по образец на Оператора в електронен формат, който се съхранява в електронната система на Оператора и удостоверява сключването на договора и услугите, предоставяни по него. Подпис на Оператора или на Потребителя върху товарителницата не се изисква.
10.1. Когато товарителницата е попълнена от Оператора по указания на Потребителя - подателят получава екземпляр при предаване на ППП и има право в този момент да се запознае със съдържанието и да поиска отстраняване на грешки или пропуски.
12.2. Когато товарителницата е попълнена от Потребителя в модул за самообслужване - Потребителят може сам да отстрани грешки или пропуски в товарителницата най-късно до предаване на ППП на Оператора.
11. Договорът се счита за сключен с приемане на ППП от Оператора и заплащане на цената на услугата. Подателят на ППП удостоверява предаването на сумата с екземпляр от товарителницата, който получава от Оператора при предаването на сумата.
12. Различни допълнителни услуги или условия могат да бъдат договаряни в индивидуален договор с Потребителите.
13. Данните, съдържащи се в товарителницата за ППП, се обявяват от Потребителя - заявител на услугата. Минимални данни, необходими за точно изпълнение на услугата са: имената на подателя и получателя на ППП, точен и пълен адрес или офис за изплащане на ППП, лице и мобилен телефон за контакт с подателя и получателя. В изпълнение на чл.20, ал.1, т.11, б. „в“ от ЗПУ, Операторът изисква, обработва и съхранява в законоустановените срокове идентификационни данни на получателите на суми, изплатени по услуга ППП (три имена и ЕГН или ЛНЧ за физическите лица, съответно наименование и ЕИК за юридическите лица), както и идентификационни данни на тяхно упълномощено лице.
14. В отношенията между страните се счита, че към момента на предаване на ППП, заявителят на услугата:
14.1. потвърждава верността на обявените в товарителницата данни;
14.2. потвърждава заявената от него услуга и приема условията за плащане;
14.3. предоставя лични данни и дава съгласие за обработването им, необходимо за изпълнение на договора за услуга ППП и законоустановените задължения на Оператора;
14.4. поема отговорност за последиците от обявяването на неверни или непълни данни;
14.5. потвърждава, че е запознат с настоящите ОУ и те са част от договора за ППП.
15. Договорът се счита за изпълнен:
15.1. с изплащането на ППП на получателя;
15.2. с връщането на неполучен ППП на подателя;
15.3. със заприходяването на непотърсени ППП при условията и по реда на настоящите ОУ;
16. Операторът осигурява равнопоставен достъп на всички Потребители до точките си за достъп за ползване на услугата, предоставяна съгласно настоящите ОУ.
16. При сключването и изпълнението на договора за ППП Операторът прилага Политика за защита на личните данни, с която Потребителите могат да се запознаят във всеки офис на Оператора, където е поставена на видно и достъпно място, както и на Сайта на Оператора, където е публикувана в електронен вариант.
17. С цел повишаване и гарантиране качеството на предлаганите услуги, телефонните разговори, провеждани между Оператора и Потребителите, могат да бъдат записвани, а в офисите на Оператора може да се провежда видеонаблюдение.
18. Операторът гарантира опазване на тайната на кореспонденцията на Потребителите и изискванията за пощенска сигурност, както по време на извършване на услугата, така и след това, като:
18.1. няма право да присвоява суми по ППП;
18.2. няма право да предоставя информация за ППП, освен на подателя и получателя или на упълномощени от тях лица, както и по разпореждане на компетентните органи по установения в закона ред;
18.3. предприема всички разумни мерки и действия за охрана и опазване на паричните средства и съдейства на компетентните органи за разкриване на нарушения и престъпления, извършени срещу или чрез пощенската мрежа по установения в закона ред.

Раздел III
Условия и срокове за приемане и доставяне на пощенски парични преводи
19. ППП се приема от подателя в брой в точка за достъп до мрежата на Оператора.
20. ППП се изплаща на получателя в брой в посочена от подателя точка за достъп до мрежата на Оператора или на адрес на получателя.
21. Операторът изплаща ППП на получателя в следните срокове, определени в работни дни, като денят на приемане, събота, неделя и официалните почивни и празнични дни не се броят: :
21.1. За селища с офис на СПИДИ - един работен ден;
21.2. За селища, обслужвани по график - съгласно график за обслужване, но не по-късно от 3 (три) работни дни.
22. Ограничения в предоставяне на услугата, наложени от компетентните органи, форсмажорни или други извънредни обстоятелства, се оповестяват на всички Потребители чрез съобщение на Сайта на Оператора или на засегнатия Потребител при приемане на ППП.
23. ППП се приемат/изплащат в рамките на работното време на Оператора, което се оповестява на видно и достъпно място във всеки офис на Оператора, както и на Сайта на Оператора.
24. Обслужването на населените места по дни се извършва съгласно графици, за които е налична информация на Сайта на Оператора и във всеки негов офис.
25. ППП се изплаща в брой на лицето, посочено като получател, на негов родител или настойник, ако е непълнолетно или малолетно, или на лице, изрично упълномощено от получателя или законния представител, срещу представен документ за самоличност и собственоръчен подпис.
26. Отказът на получателя да получи ППП се отбелязва върху товарителницата и се потвърждава от получателя с подпис. Ако получателят откаже да потвърди писмено отказа си, куриерът удостоверява това обстоятелство.
27. Пренасочване на ППП за изплащане към друг адрес или офис се извършва след разпореждане от страна на Потребителя /подател или получател/, същото се счита за заявена нова услуга и подлежи на отделно заплащане.
28. ППП за получаване на адрес, който не е изплатен на получателя поради това, че последният отказва да го получи, непознат е на посочения адрес, посоченият адрес или телефонен номер за контакт е непълен или неточен, се връща на подателя в 7 дневен срок от датата на установяване на невъзможността за изплащане.
29. ППП за получаване в офис, които не е потърсен от получателя в 30 дневен срок от датата на приемането му, се връща на подателя в 7 дневен срок след изтичане на срока за съхранение. Срокът за съхранение може да бъде удължен до 15 дни по писмено искане на подател или получател.
30. Неизплатен ППП, който не може да бъде върнат на подателя поради това, че последният отказва да го получи, непознат е на посочения адрес, посоченият адрес или телефонен номер за контакт е непълен или неточен или не са е явил да го получи в 30-дневен срок от известяване на телефона за контакт, се пази за срок от три години, след което остава в полза на Оператора.

Раздел IV
Цени и начини на плащане
31. Операторът образува цената на услугата ППП и допълнителните услуги към нея в съответствие с търсенето и предлагането, като ги предоставя на Комисията за регулиране на съобщенията за сведение в срок от 10 дни преди влизането им в сила. Цената е посочена в действащата тарифа на „СПИДИ” АД („Тарифа”), която се обявява на Потребителите чрез:
31.1. публикация на Сайта на Оператора;
31.2. поставяне на видно място във всеки офис на Оператора;
31.3. предоставяне при поискване на хартиен или електронен носител;
32. Цените на услугата ППП и допълнителни услуги към нея се заплащат от потребителите съгласно т.10 от настоящите ОУ, освен ако друго не е уговорено в индивидуален договор с Оператора.

Раздел V
Права и задължения на Оператора и Потребителите
33. Операторът е длъжен:
33.1. да предостави на Потребителите на видно и достъпно място: Общите условия на договора с Потребителите, действащата Тарифа на Оператора, информация за точките за достъп до пощенската мрежа на Оператора, работното време на Оператора, сроковете за приемане и обработка на рекламации, размера на отговорността на Оператора и дължимите при основателни рекламации обезщетения;
33.2. да изпълни заплатената от Потребителя услуга точно, качествено и в срок, без отклонения от договорените условия.
33.3. да спазва всички изисквания на Закона за мерките срещу изпиране на пари и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма, касаещи тази дейност.
33.4. да пази тайната на кореспонденцията по време и след извършване на услугата, както и да спазва изискванията на приложимото законодателство при обработката на личните данни на Потребителите;
33.5. да обезщети Потребителите за понесени от тях вреди при условията и в размерите, съдържащи се в настоящите Общи Условия или в индивидуалния договор между страните;
33.6. да разглежда и взема становища по рекламации, жалби, молби и предложения от Потребителите;
34. Операторът има право:
34.1. да организира и изпълни при условията на оперативна самостоятелност всички дейности по приемането, обработката и изплащането на ППП, както намери за оптимално или целесъобразно.
34.2. да получи обявеното в действащата Тарифа или договорено в индивидуален договор възнаграждение за съответната услуга;
34.3. да съставя служебно нова товарителница за ППП при пренасочване или при промяна на параметрите на услугата от подател или получател;
35. Потребителите на услугата ППП имат право:
35.1. да получават информация по достъпен начин относно действащите ОУ, Тарифата на Оператора, работното време на Оператора, сроковете за приемане на рекламации и размерите на обезщетенията;
35.2. да получат изпълнение на договорената услуга без отклонения от посочените в товарителницата и Общите условия условия, а когато е сключен индивидуален договор – от условията, предвидени в него;
35.3. да правят писмени рекламации в случаи на неспазване на сроковете за изплащане на ППП или на други условия на договора за ППП, а при основателни рекламации - да получат обезщетение в размерите, определени в ОУ на Оператора.
36. Потребителите имат следните права за едностранна промяна на параметрите на услугата ППП:
36.1. Подателят е собственик на сумата по ППП до момента на предаването на получателя, като всички разходи по изпълнение на разпорежданията за промяна на параметрите на услугата са за негова сметка, с изключение на случаите по т.36.2;
36.2. Получателят на ППП се счита упълномощен от подателя да се разпорежда за промяна на избрания от подателя офис на Оператора или адрес за изплащане, на датата за изплащане, на удължаване срока за съхранение на ППП в точка за достъп с до 15 дни. В този случай, ако ППП бъде изплатено на получателя, разходите за промяната на параметрите на услугата са за сметка на последния.

Раздел VI
Процедури за рекламации и обезщетения.
37. Потребителите имат право на рекламации за непълно, неточно или забавено изпълнение на услугата ППП, в това число в случаите на забавено изплащане, неизплатени или неправилно изплатени суми.
38. Срокът за предявяване на рекламацията е 6 месеца, считано от датата на приемане на ППП.
39. Рекламация се подава писмено в офис на Оператора, писмено до адреса на Оператора, чрез електронно съобщение по имейл или чрез формата за рекламации на Сайта на Оператора.
40. Рекламацията се счита за редовно предявена единствено тогава, когато са заплатени всички дължими на Оператора суми за предоставената услуга без отлагане или прихващане.
41. Операторът проучва рекламацията и в срок един месец уведомява писмено рекламанта за резултата.
42. По предявена от Потребител основателна рекламация за неизплатен на получател и невърнат на подател ППП в срока за съхранение, както и при изплащане на сумата на неоправомощено лице по причина, за която Операторът отговаря, Операторът дължи възстановяване на сумата по ППП, както и обезщетение в размер на събраната цена на услугата.
43. По предявена от Потребител основателна рекламация за забавено изплащане на ППП, Операторът дължи обезщетение в размер на 10% от цената на услугата ППП за всеки ден забава, но не повече от 50% от същата.
44. По предявена основателна рекламация за неоснователно върнат ППП, когато липсва мотив за недоставянето, Операторът връща платената цена на неизпълнената услуга. В този случай обезщетение по т. 42 не се дължи.
45. По предявена основателна рекламация за друго неизпълнение на услугата, непосочено в т. 42, 43 или 44, Операторът дължи обезщетение в размер на вредата, но не повече от 50% от цената на услуга ППП.
46. Операторът възстановява на Потребителя платена цена на услугата само в случаите, когато услугата не е предоставена изцяло по причина, за която Операторът отговаря.
47. Право на обезщетение има подателят или получателят на ППП, както следва:
47.1. подателят на ППП до неговото изплащане, а след неговото изплащане - получателят;
47.2. до изплащането на ППП получателят има право на обезщетение, само когато има писмено съгласие от подателя;
47.3. след изплащането на ППП, подателят има право на обезщетение, само когато има писмено съгласие от получателя.
48. Операторът не носи отговорност за претърпени от Потребителите непреки или нематериални вреди, както и за пропуснати ползи, произтичащи от неизпълнение, непълно, неточно или забавено изпълнение на услугата. Отговорността на Оператора за вреди, произтичащи от неизпълнение, непълно, неточно или забавено изпълнение на договора за услуга ППП, е ограничена до размерите, посочени в т.42 до т. 45 от настоящите ОУ.
49. Операторът не носи отговорност за неизпълнение, както и за забавено, непълно или неточно изпълнение на услугата, когато:
49.1. то се дължи на непреодолима сила, в това число, но не само, на природни явления, стачки, бунтове, противоепидемични или други ограничителни мерки, наложени от компетентни власти и др. Операторът ще положи добросъвестни усилия за ограничаване на неизпълнението и за минимизиране на вредите.
49.2. то се дължи на непредвидени обстоятелства (напр. по разпореждане от компетентен орган по предвидения в закона ред). В този случай срокът за изпълнение се удължава автоматично с броя дни, за които изплащането на сумата е било спряно от компетентните власти.
49.3. поради непълен или погрешен адрес или телефон за контакт ППП е изплатен със забава, не е изплатен на получателя и е върнат към подателя или е изплатен на друго лице;
49.4. когато не е предявена писмена рекламация в срока по т. 38 от настоящите ОУ.
50. Срокът за изплащане на обезщетение по предявена от Потребител основателна рекламация е 15 работни дни след като Операторът уведоми рекламанта за решението си по рекламацията и последният посочи своя банкова сметка или офис, в който да получи обезщетението.

Раздел VIІ
Спазване на национални и международни регулации
51. Всеки Потребител на услуга, предоставяна от Оператора:
51.1. декларира, гарантира и се задължава да спазва приложимите норми за борба с корупцията/подкупите и в нарушение на приложимото законодателство да не дава, предлага, обещава или разрешава подарък в пари или друга облага, за да получи или запази бизнес, да насочи бизнес към някое лице или да получи каквото и да е несправедливо предимство;
51.2 декларира, гарантира и се задължава да спазва всички приложими национални и международни разпоредби за контрол на износа и реекспорта, всички приложими национални и международни разпоредби относно стоките с двойна употреба, всяка ограничителна мярка или ембарго, наложени в рамките на програмите на ООН или друга национална или международна програма, както и всички приложими национални и международни разпоредби, насочени срещу тероризма, изпирането на пари или други подобни дейности.
51.3. декларира, че не е сред физическите или юридическите лица, идентифицирани в списъка на SDN (списък на специално определени граждани в съответствие с Изпълнителна заповед 13224, чиято цел е да идентифицира лица, заподозрени в тероризъм, или с всяка по-нова версия на този документ, издадена от Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ (OFAC) и публикувана на официалния му уебсайт: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx, на всеки друг заместващ уебсайт или в друга официална публикация), ООН или друг съпоставим национален или международен списък.
51.4. декларира, че е уведомен и приема, че данните му, както и данните на подателите и на получателите на заявени/договорени от него ППП, са предмет на автоматизирана проверка както от Оператора, така и от неговите международни партньори, която цели да удостовери, че тези лица не са идентифицирани в списъка на SDN, на ООН или друг съпоставим национален или международен списък.
51.5 отговаря за това да информира подателите и на получателите на заявени/договорени от него ППП, че данните им са предмет на проверката по т. 51.4.
51.6 се задължава да уведоми Оператора за всяко знание или съмнение, че лице, ангажирано в заявена/договорена от него услуга, е в нарушение на някоя от гореспоменатите разпоредби или е идентифицирано в списъка на SDN, ООН или друг съпоставим национален или международен списък.
52. При нарушение на декларациите, гаранциите и задълженията по т. 51 Операторът има право по своя преценка да спре или преустанови предоставянето на услугата, да предаде цялата налична информация на компетентните органи и/ или да предприеме всякакви други действия, изисквани от компетентните органи. Отговорност на Потребителя е да информира всички други засегнати от изпълнението на услугата лица за прилагането на тези условия и да получи съгласието им, ако е необходимо.
53. Операторът при никакви обстоятелства няма да носи отговорност за прекъсване или спиране на услуга, предаване на данни за засегнати от изпълнение на услуга лица по искане на компетентни органи или всяка друга подходяща мярка, предприета във връзка с прилагането на т. 51 и т. 52 по-горе.

Раздел VIІI
Ред за решаване на спорове
54. Възникнали спорове между Потребителя и Оператора се решават в духа на добро партньорско сътрудничество, чрез добросъвестни преговори и споразумения. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да подаде жалба пред Комисията за регулиране на съобщенията и/или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.

Изтегляне като PDF