Общи условия (пощенски парични преводи)

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на договора с потребителите на пощенските парични преводи, предоставяни от "СПИДИ" АД съгласно индивидуална лицензия № 3-013/06.06.2012г.


Раздел I: Общи положения

1. Пощенските парични преводи (ППП) на хартиен носител по смисъла на тези Общи условия (ОУ), са услуги за изпращане чрез пощенската мрежа на Оператора , който е лицензиран за извършване на услуги по чл.39 т.3 от ЗПУ, на суми от подателя до получателя.

2. Мрежата на СПИДИ включва стационарни офиси, мобилни офиси, сортировъчни центрове, транспортни и технически средства.

3. С тези ОУ на договора с потребителите на ППП, предоставяни от "СПИДИ" АД , се уреждат реда и условията за изпълнение на услугата ППП и се определят правата, задълженията и отговорностите на страните по договора при извършването и ползването й.

4. Потребители на ППП, могат да бъдат всички физически лица, еднолични търговци, земеделски производители и юридически лица. 

5. Потребителите на ППП могат да се запознаят с настоящите ОУ: 
5.1. Във всеки стационарен офис на СПИДИ, където ОУ са поставени на видно и достъпно място; 
5.2. На електронната страница на СПИДИ в интернет, с адрес www.speedy.bg, където са публикувани в електронен формат; 

6. Страните по договора могат да договарят и други условия за предоставяне на ППП, за което сключват индивидуален договор, неразделна част от който са настоящите ОУ. Ако страните договарят условия за предоставяне на ППП, които са различни от условията записани в настоящите ОУ, имат сила първите, макар и вторите да не са заличени. 

7. С подписa си върху документите, които се попълват при приемането, пренасянето и изплащането на ППП, потребителите приемат, че познават и са съгласни със съдържанието на тези документи, както и че приемат настоящите ОУ и са съгласни със съдържанието им. 

8. За неуговорените в тези ОУ събития и понятия се прилага Законът за пощенските услуги (ЗПУ) и законодателството на Република България. 


Раздел II: Обхват и характеристика на услугите 

9. ОУ се прилагат за вътрешни ППП, предоставяни от СПИДИ на територията на Република България. 

10. Сумите на ППП, както и стойността на услугата могат да бъдат инкасирани в брой в офис на СПИДИ или в брой на адрес на потребителя. 

11. Сумите на ППП могат да бъдат изплащани в брой, в офис на СПИДИ или на адреса на потребителя.


Раздел III: Условия за достъп 

12. СПИДИ гарантира равнопоставен достъп на потребителите до предоставяните чрез мрежата си ППП. 

13. Договорът за извършване на услугата ППП е две части – Разписка (вносна бележка/товарителница) за приемане на ППП и тези ОУ и се счита за: 
13.1. Сключен, с издаване и подписване от потребителя на Разписка (вносна бележка/ товарителница) за ППП, съдържаща необходимата за изпълнението на услугата информация и приемане на сумата по превода; 
13.2. Изпълнен, със заплащането на услугата от потребителя и: 
- изплащането на сумите по ППП; 
- връщането на подателите на сумите по ППП; 
- заприходяването на сумите от неизплатени ППП по реда на чл.30 от настоящите ОУ.


Раздел IV: Срокове за извършване на услугата. Тайна на кореспонденцията и пощенска сигурност.

14. СПИДИ се ангажира с изплащане на всеки ППП в сроковете, обявени в актуалната Тарифа, в случай че посочените от Подателя данни в РППП са пълни и верни. Максималните срокове за изпълнение на услугата са: 
14.1. За селища със стационарен офис на СПИДИ, - един работен ден; 
14.2. За селища, обслужвани от мобилен офис на СПИДИ - съгласно график за обслужване, но не по-късно от 3 (три) работни дни. 

15. СПИДИ гарантира опазване на тайната на кореспонденцията на потребителите и изискванията за пощенска сигурност, както по време на извършване на пощенската услуга, така и след това, като:
15.1. Няма право да присвоява суми по ППП; 
15.2. Няма право да предоставя справки и информация за ППП, освен на подателя и получателя или на упълномощени от тях лица, както и по разпореждане на компетентните държавни органи, по установения в закона ред; 
15.3. Няма право да предоставя информация за лични данни на потребителите на трети лица,освен на компетентните държавни органи, по установения в закона ред; 
15.4. Предприема всички възможни мерки и действия за охрана и опазване на паричните средства, имуществото на СПИДИ, живота и здравето на служителите и потребителите; гарантира тайната на кореспонденцията, защита на личните данни и съдействa на компетентните държавни органи за разкриване на нарушения и престъпления, извършени срещу или чрез пощенската мрежа, по установения в закона ред.


Раздел V: Цени и начини на плащане

16. СПИДИ образува цените на ППП и допълнителните услуги към тях, които предоставя, в съответствие с търсенето и предлагането, като ги представя на Комисията за регулиране на съобщенията за сведение преди влизането им в сила. 

17. Всички цени за ППП и допълнителни услуги към тях, предоставяни от СПИДИ, се включват в Тарифа за ППП, с която потребителите се запознават чрез: 
17.1. Поставяне на видно и достъпно място във всеки стационарен офис на СПИДИ; 
17.2. Публикация на електронната страница на СПИДИ в интернет, с адрес www.speedy.bg.

18. Цените на ППП и допълнителни услуги към тях се заплащат от потребителите съгласно т.10 от настоящите ОУ.

19. СПИДИ може да договаря с потребители заплащането на услугите да се извършва при договорени срокове и определени условия и цени. 


Раздел VI: Условия за приемане и изплащане на пощенски парични преводи 

20. ППП се приемат по един от следните начини: 
20.1. Oт адрес на Подателя; 
20.2. В офис на Спиди на територията на цялата страна, в рамките на определено от Спиди работно време, което се поставя на видно и достъпно за всички потребители място в офисите, както и се обявява на електронната страница на Спиди в интернет, с адрес www.speedy.bg.

21. ППП се изплащат по един от следните начини: 
21.1. В брой, на адрес на Получателя; 
21.2. В брой, в офис на СПИДИ на територията на цялата страна, в рамките на определено от СПИДИ работно време, което се поставя на видно и достъпно за всички потребители място в офисите, както и се обявява на електронната страница на СПИДИ в интернет, с адрес www.speedy.bg.

22. ППП се изплащат в брой на лицето, посочено като получател, на негов родител или законен настойник, ако е непълнолетно или малолетно или изрично упълномощено от получателя или настойника му лице, срещу представен документ за самоличност и собственоръчен подпис.

23. При наличие на ППП, Спиди известява получателя с телефонно обаждане на посочения от подателя стационарен или мобилен телефон на получателя. В случай, че посоченият телефон е грешен или непълен и не е възможно осъществяването на връзка с получателя, служител на Спиди посещава адреса на получателя и връчва известие за ППП или оставя стикер с информация за посещението, в случай че получателят отсъства.

24. Срокът за получаване на ППП от страна на получателя е 30 дни от датата на издаването им. Същият може да бъде удължен с още 15 дни след писмено уведомление от страна на подателя или получателя.

25. Отказът на получателя да получи ППП се отбелязва и заверява с подпис от него върху разписката/товарителницата за получаване на ППП. Ако получателят откаже, това се удостоверява от служителя на СПИДИ, който вписва отказа и заверява с подписа си. 

26. Получателите на ППП могат да упълномощават писмено други лица да ги получават. В тези случаи ППП се изплаща на упълномощеното лице срещу изрично пълномощно и представен документ за самоличност.

27. Когато получателите на ППП са сменили адреса си или желаят изплащането на ППП в конкретен офис на СПИДИ, за което са уведомили СПИДИ писмено, преводите се препращат на новия им адрес или към избрания от тях офис. 

28. Сумите по ППП, които не са изплатени на получателите поради това, че не са потърсени в сроковете, определени в известията; получателите отказват да ги получат; заминали са на неизвестен адрес; непознати са на посочения адрес; посочения адрес е недостатъчен или не съществува, се връщат веднага на подателите в 7 дневен срок от датата на установяване на невъзможността за изплащане, за което подателите се известяват в деня на връщане. 

29. ППП, които не са получени в 30 дневен срок от датата на издаването им се връщат на подателите веднага след изтичане на този срок, за което на подателите се изпраща известие в деня на връщане. 

30. Неизплатени ППП, които не могат да бъдат върнати на подателите поради това, че те не са посочили пълен и точен адрес, отказват да ги получат обратно, заминали са на неизвестен адрес или не са се явили да ги получат в 30-дневния срок от известяването им, се изпращат в Централно управление на СПИДИ за съхранение за срок от три години, след което остават в полза на СПИДИ.


Раздел VII: Права и задължения на СПИДИ и Потребителите

31. СПИДИ има следните права и задължения: 
31.1. СПИДИ е длъжен да предоставя услугата ППП при условия на равнопоставеност на потребителите. 
31.2. СПИДИ е длъжен да предоставя на потребителите информация за всички характеристики на услугите, включително и техните цени, както и по искане на потребителите – справки за условията и реда за ползване на услугите, като поставя ОУ и Тарифата на видно и достъпно място във всеки свой офис, на страницата си в интернет, както и да ги предоставя безплатно на потребителите при поискване; 
31.3. СПИДИ е длъжен да разглежда рекламации и да обезщети потребителите, съгласно предвиденото в тези ОУ. 
31.4. СПИДИ е длъжен да изпълни заплатената от потребителя услуга, с параметри на качеството, определени в тези Общи условия. 
31.5. СПИДИ се задължава да изпълнява допълнителни разпореждания на Подателя преди ППП да е изплатен, ако те са изпълними и не нарушават организацията на работа на СПИДИ. 
31.6. СПИДИ има право да организира и изпълни по свое усмотрение всички оперативни дейности по приемането, обработката и изплащането на ППП, както намери за оптимално или целесъобразно. 
31.7. При изпълнение на услугата ППП, СПИДИ се задължава да спазва всички изисквания, касаещи тази дейност от Закона за мерките срещу изпиране на пари и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма. 

32. Потребителите на услугата ППП имат следните права и задължения: 
32.1. Потребителите имат право да получават информация по достъпен начин относно ОУ, Тарифата за ППП, работното време на офисите на СПИДИ, процедурите за рекламации, размера и условията за изплащане на обезщетенията; 
32.2. Потребителите имат право да предявяват рекламации в случаи на забавено изплащане, неизплатени или неправилно изплатени суми по ППП и да получат определено съответно тези ОУ обезщетение; 
32.3. Подателите имат право да се разпореждат със сумите на ППП до момента на изплащането им на Получателя, в качеството си на техни законни притежатели и разпоредители, като се задължават да поемат всички разноски на СПИДИ по изпълнението на разпорежданията;
32.4. Подателите предоставят ограничено право на получателите да се разпореждат за промяна на посочения от Подателя ден за изплащане на ППП или удължаване с до 15 дни на срока за съхраняване на паричните преводи в офис на СПИДИ.


Раздел VIII: Процедури за рекламации и обезщетения. Решаване на спорове.

33. Рекламация към СПИДИ може да бъде подадена от подателя или получател, до 6 месеца от датата на подаване на ППП, в случаи на забавено изплащане, неизплатени или неправилно изплатени суми. 

34. СПИДИ не носи отговорност: 
34.1. когато поради непълен или грешен адрес паричния превод е доставен на друго лице; 
34.2. когато подателят на ППП не е предявил писменa рекламация в срок 6 месеца, считано от деня, следващ деня на подаването на ППП; 
34.3. за забавени или неизплатени ППП поради непълен или грешен адрес; 
34.4. за неизплатени суми по ППП, чиито давностен срок по т.30 е изтекъл.

35. Право на рекламация има: 
35.1. Подателят на ППП до неговото изплащане, а след неговото изплащане - Получателят; 
35.2. До изплащането на ППП Получателят има право на Рекламация и/или обезщетение, само когато има писмено съгласие от Подателя; 
35.3. След изплащането на ППП, Подателят има право на Рекламация и/или обезщетение, само когато има писмено съгласие от Получателя. 

36. Рекламация се удостоверява с ксерокопие на Разписката/товарителницата за ППП. 

37. Рекламацията е редовно предявена единствено тогава, когато са изпълнени всички условия на раздел VIII от настоящите ОУ. 

38. СПИДИ е длъжен в срок от 1 месец да уведоми рекламанта за резултата по всяка редовно предявена рекламация. При уважаване на рекламацията, обезщетението се изплаща в 15 дневен срок от датата на уведомлението. Ако рекламацията е отхвърлена изцяло или частично, или е оставена без отговор в срока посочен по-горе, рекламантът може да предяви писмено искане пред Комисията за регулиране на съобщенията или други компетентни органи за становище по спора и/или иск пред съда за решаване на спора. 

39. За счетените за основателни рекламации за забавено изплащане на ППП, неизплатени или неправилно изплатени суми по вътрешни и международни ППП по вина на Спиди, Операторът дължи обезщетение, което се изразява във възстановяване на заплатената стойност на услугата ППП, посочена в тарифата на Оператора. 

40. СПИДИ не отговаря за претърпени непреки щети и нереализирани печалби в резултат на непълно или неточно изпълнение на услугата. 

41. Споровете между потребителите и СПИДИ се решават на база добро партньорско сътрудничество, чрез преговори и допълнителни споразумения. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействие от КРС, други компетентни органи или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.


Услугата Пощенски паричен превод се предоставя след сключване на договор със Спиди АД.


Изтегляне като PDF