Влизане в сила на опционен договор

2021-03-22

Във връзка с извършено прехвърляне на 45% (четиридесет и пет процента) от издадените и регистрирани акции на СПИДИ АД ("ДРУЖЕСТВОТО") от СПИДИ ГРУП ООД, България ("СПИДИ ГРУП") на ГЕОПОСТ С.А., Франция ("ГЕОПОСТ"), сключеният между двете дружества Опционен договор за продажба и придобиване на акции е влязъл в сила на 19.03.2021 г. Съгласно този договор СПИДИ ГРУП ще има право да изиска ГЕОПОСТ да придобие от СПИДИ ГРУП останалите му акции в ДРУЖЕСТВОТО, представляващи минимум 20,09% (двадесет цяло и девет стотни процента), която опция може да бъде упражнена в периода от 19.03 2023 г. до 19.03.2031 г.
Ако СПИДИ ГРУП не упражни това свое право през посочения период, ГЕОПОСТ има право да изиска СПИДИ ГРУП да му продаде останалите си акции в ДРУЖЕСТВОТО, представляващи минимум 20,09% (двадесет цяло и девет стотни процента), която опция може да бъде упражнена от 20.03.2031 г. до 20.03.2032 г. Оценката на предложените за продажба или придобиване акции ще бъде в размер на 8x нормализираната EBITDA, намалена с консолидирания нетен финансов дълг, за финансовата година, която предхожда датата на упражняване на съответната опция.