Становище от съвета на директорите на Спиди АД относно постъпило коригирано търгово предложение

2021-05-25