Резултати от отправено търгово предложение от Геопост СА

2021-06-28

На основание чл. 157 от ЗППЦК и чл. 37, ал. 1 от Наредба №13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции и на база на пълномощно от търговия предложител ГЕОПОСТ СА, „ЕЛАНА Трейдинг“ АД уведомява, че срокът за приемане на търговото предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК от ГЕОПОСТ СА за закупуване на акциите на останалите акционери в „СПИДИ“ АД, изтече на 25.06.2021 г. и резултатите от него са следните:

1. Дружество-обект на Предложението: „СПИДИ“ АД;

2. Упълномощен инвестиционен посредник: „ЕЛАНА Трейдинг“ АД;

3. Брой акционери, подали Заявление за приемане на ТП в рамките на 28-дневния срок за приемане на Предложението – 3;

4. Брой акции по т. 3 – 88 341;

5. Брой акционери подали Заявление за оттегляне на приемането на ТП преди изтичане на 28-дневния срок за приемане на Предложението – 2;

6. Брой акции по т. 5 – 88 107;

7. Брой акционери, приели финално Търговото предложение – 1;

8. Общ брой акции, придобити в резултат на Търговото предложение – 234;