Вписване на вливане

2023-05-23

С решение от 23.05.2023 г., Агенцията по вписванията вписа в търговския регистър преобразуване чрез вливане на дъщерните дружества „Геопост България“ ЕООД и „Рапидо експрес енд лоджистикс“ ЕООД в „СПИДИ“ АД.

При вливането, дъщерните дружество се прекратиха без ликвидация и цялото им имущество като съвкупност от права, задължения и фактически отношения премина към и беше поето от „Спиди“ АД при условията на универсално правоприемство. При вливането „Спиди“ АД не променя правната си форма, устава, регистрирания си капитал, фирменото си наименование, предмета си на дейност, седалището или адреса си на управление, системата си на управление, състава на управителния си органи и начина на управление и представителство. Акционерите в „Спиди“ АД запазват притежаваните от тях акции без промяна.

Преобразуването е одобрено от КФН на 16.03.2023 г.