Промяна в дялово участие

2021-03-22

На основание чл. 148б от ЗППЦК, "Спиди" АД уведомява за постъпило уведомление от "Спиди груп" ООД за промяна в дяловото участие на дружеството в капитала на "Спиди" АД.

В резултат на прието търгово предложение, на 19.03.2021 г. "Спиди груп" ООД е прехвърлило 2 419 929 акции, с което делът му в капитала на "Спиди" АД е намалял до 20.09% или 1 080 438 акции с право на глас.