Сключване на договор за инвестиционен кредит

2014-11-28

В изпълнение на решение на Общото събрание на акционерите от 14.05.2014 г., Съвета на директорите на Спиди АД сключи договор за банков инвестиционен кредит с Уникредит Булбанк АД. Кредитът в размер на 10 867 490 лв. отпуска се на 2 транша и е със срок на погасяване на всеки транш 5 години след усвояване. Срокът на усвояване е, както следва: 5 млн. лв. – до м. декември 2014 г., за остатъка – м. декември 2015 г.
Съгласно договора и решение на Съвета на директорите на „Спиди” АД от 21.11.2014 г., е учреден залог върху търговските предприятия на дъщерните непублични дружества Dynamic Parcel Distribution S.A., Румъния и „Геопост България” ЕООД, които са и солидарни длъжници по кредита.