Вписване увеличение на капитала

2017-07-05

С решение N 20170703143313 от 03.07.2017 г. в Търговския регистър беше вписано увеличение на капитала на Спиди АД от 5 335 919 лева на 5 377 619 с издаването на 41 700 нови акции с номинална стойност на една акция от 1 лев. Със същото решение са вписани и промени в устава на дружеството, отразяващи промяната на капитала.

Устав