Уведомление за паричен дивидент

2014-05-14

УСЛОВИЕ И РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ ЗА 2013 Г.

На основание чл. 115в, ал. 2 ЗППЦК, уведомяваме че на 14 Май 2014 г. Спиди АД проведе редовно годишно общо събрание на акционерите, на което бе взето решение за разпределяне на паричен дивидент в размер на 4 446 600 лв. Размерът на дивидента за една акция е 1,00 лв. Нетна сума на дивидента за физическите лица (след удържане на данък при източника в размер на 5% от брутната сума) е 0,95 лв. за една акция.

Брутният дивидент на една акция е в размер на 1,00 лев. Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери 14 дни след датата на ОСА. Началната дата за изплащане на дивидента е 10.06.2014 г. Дивидентът ще бъде изплатен на части, като ще бъде изплатен напълно до 13.08.2014 г.

Изплащането на дивидента ще се извърши чрез Централен депозитар АД по реда и при условията, предвидени в ЗППЦК, Правилника на Централния депозитар АД и другите приложими разпоредби на българското законодателство. Акционерите, съхраняващи акциите си по подсметки към инвестиционни посредници ще получават дължимия дивидент чрез съответния инвестиционен посредник. Акционерите, съхраняващи акциите си по лични сметки в Централен депозитар АД ще получават дивидента чрез „Уникредит Булбанк” АД, банката, обслужваща изплащането на дивидента.