Постъпил окончателен текст на търгово предложение

2021-05-28

Във връзка с изискването на чл. 151, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), ви уведомяваме, че на 28.05.2021г. в съответствие с изискванията на чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК, до Съвета на Директорите на „СПИДИ“ АД е изпратено уведомление от ГЕОПОСТ СА в качеството му на лице, регистрирало в Комисията за финансов надзор Търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК за закупуване на всички акции на останалите акционери в "СПИДИ" АД. Заедно с уведомлението е представен и пълния текст на Търговото предложение. ГЕОПОСТ СА заявява иска да придобие до 1 623 711 броя обикновени акции представляващи 30.19% от гласовете в ОСА на СПИДИ АД.
Предлаганата цена на акция е в размер на 80 лв. Пълният текст на Търговото предложение в окончателната му редакция е приложен към настоящото съобщение и ще бъде публикувано и на интернет страницата на “СПИДИ” АД (www.speedy.bg), на интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник „ЕЛАНА Трейдинг“ АД (www.elana.net) и на интернет страницата на БФБ (www.bse-sofia.bg). Търговото предложение е достъпно за акционерите на “СПИДИ” АД и на адреса за кореспонденция на Дружеството: София, ул. Абагар 22, София Сити Лоджистик Парк, административна сграда Спиди, ет. 5, както и в офиса на упълномощения инвестиционен посредник „ЕЛАНА Трейдинг“ АД в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда Б, ет. 12.

Становище от Съвета на директорите на "Спиди" АД

Търгово предложение I

Търгово предложение II