Становище от съвета на директорите на Спиди АД относно постъпило коригирано търгово предложение

25.05.2021