Постъпило коригирано търгово предложение от Геопост СА

2021-05-14

Във връзка с изискването на чл. 151, ал. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), ви уведомяваме, че на 13.05.2021г. в съответствие с изискванията на чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК, до Съвета на Директорите на "СПИДИ" АД е изпратено уведомление от ГЕОПОСТ СА в качеството му на лице, регистрирало в Комисията за финансов надзор Търгово предложение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК за закупуване на всички акции на останалите акционери в "СПИДИ" АД. Заедно с уведомлението е представен и пълния текст на Търговото предложение.

ГЕОПОСТ СА заявява иска да придобие до 1 623 711 броя обикновени акции представляващи 30.19% от гласовете в ОСА на СПИДИ АД. Предлаганата цена на акция е в размер на 80 лв.

Пълният текст на внесеното Търгово предложение е приложен към настоящото съобщение и е достъпeн за акционерите на “СПИДИ” АД на адреса на Дружеството в гр. София 1301, ул. Абагар 22, София Сити Лоджистик Парк, административна сграда Спиди, ет. 5, в кабинета на Директора за връзки с инвеститорите г-н Красимир Тахчиев, телефон за контакт : +359 2/ 817 39 99

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ВЗЕЛА ОТНОШЕНИЕ ПО НАСТОЯЩИЯ ПРОЕКТ НА ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Прикачени файлове:
Търгово предложение част 1
Търгово предложение част 2
Уведомително писмо до служителите на Спиди