Сключен опционен договор между Спиди Груп АД и Геопост СА

2021-01-20

ГЕОПОСТ С.А. (Франция) ("ГЕОПОСТ") е взело решение да упражни своите договорни права и да изиска СПИДИ ГРУП АД ("СПИДИ ГРУП") да продаде, респективно да осигури продажбата, на ГЕОПОСТ ("Опция за придобиване") на такъв брой акции на Спиди АД ("ДРУЖЕСТВОТО"), които представляват 45% (четиридесет и пет процента) от издадените и регистрирани акции на ДРУЖЕСТВОТО (“Акции, предмет на Опцията за придобиване”). Продажбата от страна на СПИДИ ГРУП и покупката от страна на ГЕОПОСТ на Акциите, предмет на Опцията за придобиване, ще бъде осъществено чрез доброволно търгово предлагане по реда на член 149б, алинея 1 и другите приложими разпоредби на Закона за публично предлагане на ценни книжа, проектът за което ще бъде внесен от ГЕОПОСТ в Комисията за финансов надзор на България, при предлагана цена за акция от 58,67 лв. (петдесет и осем лева и шестдесет и седем стотинки), предмет на съответното регулаторно одобрение ("Търгово предложение").

Във връзка с гореизложеното, ГЕОПОСТ и СПИДИ ГРУП са сключили Опционен договор за продажба и придобиване на акции, влизащ в сила на датата на придобиване от ГЕОПОСТ на Акциите, предмет на Опцията за придобиване, съгласно който СПИДИ ГРУП ще има право да изиска ГЕОПОСТ да придобие от СПИДИ ГРУП останалите му акции в ДРУЖЕСТВОТО, представляващи минимум 20,09% (двадесет цяло и девет стотни процента), която опция има срок на действие от 8 (осем) години, считано от начална дата през 2023 г. Ако СПИДИ ГРУП не упражни това свое право през посочения период, ГЕОПОСТ ще има право да изиска СПИДИ ГРУП да му продаде останалите си акции в ДРУЖЕСТВОТО, представляващи минимум 20,09% (двадесет цяло и девет стотни процента), която опция има срок на действие от 1 (една) година, считано от начална дата през 2032 г. Оценката на предложените за продажба или придобиване акции ще бъде в размер на 8x нормализираната EBITDA, намалена с консолидирания нетен финансов дълг, за финансовата година, която предхожда датата на упражняване на съответната опция.