Промяна в дялово участие

2021-03-31

На основание чл. 148б от ЗППЦК, "Спиди" АД уведомява за постъпило уведомление от "Геопост" СА, Франция за промяна в дяловото участие на дружеството в капитала на "Спиди" АД.
В резултат на прието търгово предложение, на 19.03.2021 г. "Геопост" СА, Франция е придобил 2 419 929 акции, с което делът му в капитала на "Спиди" АД се е увеличил до 69.81% от акции с право на глас.