Уведомление за корпоративно действие

2023-03-16

С решение от 03.02.2023 г., Съветът на директорите „Спиди“ АД започна процедура по преобразуване чрез вливане на дъщерните дружества „Геопост България“ ЕООД и „Рапидо експрес енд лоджистикс“ ЕООД в „СПИДИ“ АД. Преобразуването е одобрено от КФН на 16.03.2023 г.

При вливането, дъщерните дружество ще се прекратят без ликвидация и цялото им имущество като съвкупност от права, задължения и фактически отношения ще премине към и ще бъде поето от „Спиди“ АД при условията на универсално правоприемство. При вливането „Спиди“ АД няма да претърпи промени по отношение на правната си форма, фирменото си наименование, предмета си на дейност, седалището или адреса си на управление, регистрирания си капитал, системата си на управление, състава на управителния си органи и начина на управление и представителство.

Акционерите в „Спиди“ АД запазват притежаваните от тях акции без промяна. „Спиди“ АД притежава 100% от капитала на вливащите се дружества, поради което при вливането не се предвижда промяна в Устава, да се издават нови акции, да се извършва замяна на дялове или парични плащания.

Вливащите се дружества са с предмет на дейност, идентичен на „Спиди“ АД и дейността им е близко интегрирана. Вливането ще има положителен ефект по отношение оптимизирането на разходите свързани с административната дейност, регулаторни такси и съответствие, както и финансова отчетност и контрол.

 

16 март, 2023 г.

Гр. София