Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Спиди - Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020

Проект: "За по-добри работни места"

Обща стойност на проекта: 373 492,33 лева, Принос на ЕС: 298 793,86 лева


С подкрепата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, СПИДИ АД реализира проект по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”. Целите и изпълнените дейности по проекта допълват и надграждат социалния ангажимент на ръководството на фирмата към нейните служители по отношение прилагането на иновативни стратегии за развитие на човешките ресурси в дружеството, осигуряването на по-добри и безопасни условия на труд и повишаване на качеството на работните места.

Целите на проекта са насочени към подобряване на работната среда на работещите в СПИДИ АД чрез осигуряването на по-добри и безопасни условия на труд, както и чрез въвеждането на по-ефективни, гъвкави и иновативни форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна допринася за подобряване качеството на работните места и пряко оказва положително влияние върху производителността на труда в дружеството. Чрез установяването и прилагането на иновативни организационни системи и практики за управление на човешките ресурси, осигуряването на социални придобивки за работещите и инвестирането в безопасни и здравословни условия на труд, СПИДИ АД цели да осигури:

- По-добри, сигурни и безопасни условия на труд;
- По-добро съвместяване на професионалния и личния живот на заетите лица;
- Подобряване качеството на работните места;
- Осигуряване на продължителна заетост на по-възрастните работници, с фокус служителите над 54 г.;
- Насърчаване производителността и устойчивостта на работни места;
- Създаване на социално ориентирани условия на труд.

Успешното осъществяване на определените проектни цели и предвидените резултати от неговото изпълнение се осъществява, чрез реализацията на следните проектни дейности:
1. Разработване, адаптиране и въвеждане на иновативна система за организация и управление на човешките ресурси в предприятието;

2. Подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, чрез:
2.1. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
2.2. Осигуряване на средства за колективна защита.

3. Организация и управление на проекта.

4. Дейност по информиране и комуникация при изпълнението на проекта.

Резултати при изпълнение на проекта:
- въведена нова система, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда в СПИДИ АД;
- въведени нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд;
- осигурени средства за колективна и лична защита на работниците и служителите.